Sta je aan de vooravond van een project of verandertraject waarbij je een stevige communicatieadviseur nodig hebt? Graag help ik om eventuele weerstand te verminderen en de betrokkenheid van alle stakeholders bij het project te vergroten.

Creëren van een positieve beeldvorming

Bij een project spelen vaak spanningen. Oorzaak daarbij is vaak dat er sprake is van een complexe en dynamische omgeving, waarin veel verschillende partijen hun invloed uitoefenen. Communicatie kan de beeldvorming over het project beïnvloeden en basis bieden voor meer begrip en vertrouwen. Hierdoor kunnen spanningen worden weggenomen en betrokkenheid en participatie worden vergroot. Dit maakt dat communicatie essentieel is voor het slagen van een project.

Wat kan ik betekenen in jouw project?

Kijkend naar de organisatiedoelstelling waar het project in bijdraagt en denkend vanuit de behoeften en belangen van de stakeholders zet ik de projectcommunicatie op. Gestructuereeerde opzet en zorgvuldige communcatie stleutel voor geslaagd project. toepassen juiste middelen.

  1. Op de eerste plaats kan communicatie een belangrijke plaats innemen in het inhoudelijke gedeelte van een project. Dan gaat het om een breed geaccepteerd of gedragen projectresultaat. Met behulp van een communicatie(deel)project is dan te voorzien in dit type communicatie
  2. de buitenwereld (stakeholders) informeren over het wel en wee van het project als onderdeel van het beheersaspect organisatie.
  3. het op de hoogte brengen en houden van alle betrokkenen, waaronder de opdrachtgever, projectleider, projectmedewerkers, leveranciers, gebruikers, beheerders en onderhouders van het projectresultaat.Deze communicatie maakt eveneens deel uit van het beheersaspect organisatie. Het gaat dan over interne overlegstructuren, vergaderverslagen, afsprakenlijstjes etc.
  4. Communiceren over het projectresultaat en de inhoudelijke activiteiten.

Hoe pak ik dat aan?

Ik start met een analyse van de omgeving van het project en het ontwikkelen van een visie, de uitgangspunten en randvoorwaarden van de communicatie. In afstemming bepaal ik de communicatiedoelgroepen, -doelstellingen en -strategie en formuleer ik de communicatie-eisen.

Hierna kan ik aan de slag met het ontwerpen en voorbereiden van de communicatie en de realisatie ervan. Onderdeel hierbij is mensen binnen de organisatie te instrueren die een rol spelen binnen de projectcommunicatie. Ik zorg voor een stevige borging van de communicatie en voor een gedegen nazorg.